Γιατί

O καθένας έχει τους προσωπικούς του λόγους για να γίνει μέλος των Toastmasters, αλλά οι πιο συνήθεις είναι:

Για να «προβάρει» παρουσιάσεις που προορίζονται για άλλα, εκτός του ομίλου, ακροατήρια

Τα κίνητρα για τη βελτίωση της δημόσιας ομιλίας είναι διαφορετικά για τον καθένα: η προώθηση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, η απόκτηση ευχέρειας ομιλίας στον οργανισμό όπου ανήκει (π.χ. ως εθελοντής) ή, απλώς, η συμπλήρωση του βιογραφικού με την ιδιότητα του δημόσιου ομιλητή. Σε κάθε περίπτωση, οι Toastmasters αποτελούν ένα υπέροχο εργαστήριο, όπου αξιοποιείται η δυνατότητα έκθεσης σε δημόσιες ομιλίες με παράλληλη αξιολόγηση και ανατροφοδότηση.

Για να ηγηθεί αποτελεσματικά

Οι ηγετικές και οι επικοινωνιακές δεξιότητες είναι στενά συνδεδεμένες. Θεωρείται μάλιστα ότι η ηγεσία δεν είναι τίποτα παραπάνω από την ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας. Στους Toastmasters τόσο οι επικοινωνιακές δεξιότητες, όσο και οι δεξιότητες ηγεσίας βελτιώνονται δραματικά κι εντυπωσιακά.

Για να γίνει καλύτερος ομιλητής στον δημόσιο λόγο

Τα μέλη εργάζονται (με τον δικό τους ρυθμό) με βάση μία σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων που στοχεύουν στη βελτίωση της ικανότητας προετοιμασίας, συγγραφής και παρουσίασης ομιλιών.

Για να ξεπεράσει τον φόβο της δημόσιας ομιλίας

Το πιο θετικό και υποστηρικτικό ακροατήριο στον κόσμο είναι το ακροατήριο ενός ομίλου Toastmasters. H έκθεση ενός μέλους (ομιλητή) στο ακροατήριο αυτό βοηθά στην αποτελεσματικότερη επικοινωνία και στον έλεγχο του φόβου.